Co-productie met partners:
Maakplaatsen, generators, MMM & @home

Publiek

Tentoonstellingen
Tetem vertelt met haar hybride tentoonstellingen en de brede randprogrammering daaromheen, het verhaal van een maatschappij die in ontwikkeling is en voegt vanuit programmalijnen context en betekenisgeving toe. Tetem is één van de weinige presentatieplekken in Nederland waar digitale cultuur een hoofdrol speelt in de programmering. We werken vanuit de beeldende kunst, maar beperken ons daar niet toe. We opereren in het veel bredere veld van digitale media, techniek, wetenschap en design. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor educatie en co-creatie met publiek en partners uit andere domeinen. In de volledige programmering staat het verbinden en verbeelden vanuit de inhoud centraal. Tetem is betrokken bij de wereld van nu en doet samen met creatieve makers en projectpartners onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken. Kunstenaars en ontwerpers ontwikkelen nieuw werk in aansluiting op het onderzoek en de programmalijnen van Tetem. Met deze werkwijze willen we mensen helpen zich een mening te vormen, een positie te bepalen en uiteindelijk een weg te vinden binnen de in verandering zijnde samenleving.

Programmalijnen van Tetem:

  • Driving Technology (2017-2020): Digitale media en technologie beïnvloeden de manier waarop de samenleving functioneert, hoe veiligheid en privacy wordt ervaren en hoe wij denken over tijd en ruimte. Technologische ontwikkelingen hebben impact op het persoonlijke en professionele gedrag van mensen en dragen bij aan een steeds veranderende visie op onze samenleving. Het gaat hierbij zowel om de wijze waarop technologie de mens en maatschappij aanstuurt, als om bestúring van die technologie; wie beheert deze laag, wie geeft deze vorm en in wiens belang? Hoe houden wij als burgers zeggenschap over de digitale platforms? Hoe beïnvloedt technologie ons dagelijks leven en sociale processen? Hoe houden we oog voor de belangen die gemoeid zijn met technologie? Welke keuzen liggen achter de gebruikte algoritmes? Wie bepaalt welke data verzameld worden? Hoe zorgen we dat big data geen privaat bezit worden?
  • Happy Incidents (2021-2022): In een samenleving die steeds individueler en complexer wordt, is het van belang dat we relaties aangaan en verbindingen leggen; je hebt elkaar nodig om verder te komen. Daarbij is het belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat we streven naar inclusiviteit. Er moet ruimte blijven en oog zijn voor onverwachte gebeurtenissen, vondsten en ontmoetingen - happy incidents - die iets goeds en positiefs voortbrengen. Wat gebeurt er als we verder kijken dan onze eigen leefwereld? Hoe creëren we de ruimte die nodig is om te ontdekken wat we niet hadden verwacht? Hoe zorgen we dat in de wereld van nu - waarin verveling geen plaats heeft - ruimte blijft voor de rust die nodig is om optimaal vindingrijk te zijn?
  • Society 5.1 (2020-2024): In een samenleving waarin technologie een steeds belangrijker rol inneemt is het van belang dat we technologie zó inzetten dat ze maatschappelijke ontwikkelingen ondersteunt en knelpunten helpt op te lossen. Daarbij rekening houdend met de diversiteit van de samenleving zodat alle groepen kunnen deelnemen. Hoe kunnen techniek en data ingezet worden bij het vervullen van individuele wensen en behoeften? Welke ethische aspecten spelen hierbij een rol? Welke consequenties hebben onze keuzes voor de samenleving? Hoe ziet een wereld eruit waarin mensen en machines samenleven? En welke nieuwe kansen biedt de relatie tussen mens en machine op artistiek vlak?

Events
In aansluiting op het tentoonstellingsprogramma vindt onder de noemer Events een hybride randprogrammering plaats. Het tentoonstellingsprogramma en het onderzoek daaromheen vormen - direct en indirect - de basis voor deze events. Om goed op de actualiteit te kunnen inspelen kent de programmering van events een doorlooptijd van twee tot vier maanden. Bij het ontwikkelen en realiseren van events werkt Tetem veelal vanuit co-creatie, hierbij staat verbinding vanuit de inhoud voorop. De diversiteit van partners en mogelijkheden tot samenwerking leiden tot activiteiten als artist-talks, ontwerpateliers, symposia, kennisateliers, workshops etc.

Stadsprogramma
Tetem zoekt doelgericht de samenwerking met groepen uit de samenleving. Dit doen we door samen met partners uit het sociale domein programma’s te ontwikkelen onder de noemer Stadsprogrammering. Partners zijn hierbij niet alleen toeleverancier voor deelnemers maar ook co-creator van het event. Het ontwikkelde programma kan onderdeel uitmaken van de reguliere publieksactiviteiten, maar kan ook op verzoek van een speciale doelgroep worden gemaakt. Binnen de ontwikkeling van het inhoudelijke programma wordt samengewerkt met kunstenaars, ontwerpers, makers en professionals uit aangrenzende domeinen. Het Stadsprogramma richt zich op de stad en legt discipline overstijgend verbindingen met partners in Enschede.

Regio-events
De regiopositie van Tetem neemt toe en daarmee de diversiteit van partners en mogelijkheden tot samenwerking. Samen met bibliotheken en cultuurhuizen uit Twente ontwikkelen we programma’s onder de noemer Regio-events. Partners zijn co-creator van het event en het ontwikkelde programma maakt onderdeel uit van de reguliere publieksactiviteiten van de partner. Binnen de ontwikkeling van het inhoudelijke programma wordt samengewerkt met kunstenaars, ontwerpers, makers en professionals uit aangrenzende domeinen. Binnen de programmering van de regio-events worden discipline overstijgend verbindingen gelegd met partners uit heel Twente.

MaakMeeLab
Tetem beschikt over hoogwaardige maakfaciliteiten en gedreven en ervaren labmanagers. Ons MaakMeeLab bevat een MediaLab gericht op digitale cultuur en een Makerspace en ProductieAtelier gericht op MaakCultuur. Het MaakMeeLab is open voor individuele bezoekers en voor innovatieve makers die kritisch denken en interdisciplinair werken. Bezoekers maken kennis met de processen en technieken áchter de kunstwerken van de tentoonstelling, met een focus op digitale cultuur. Het lab is een ontmoetingsplek en open werkplaats waar publiek, ontwerpers en kunstenaars gebruik kunnen maken van vele maak-faciliteiten. Makers wordt ruimte geboden om in coöperatief verband producten te ontwikkelen en op de markt te brengen en/of aan hun artistieke kwaliteiten te werken. Het lab bevat de nieuwste technologieën zoals 3D (voedsel)printers, lasercutters, Virtual Reality, Artifical Intelligence, robotica en domotica. Ook wordt elke maand een Lablearning@Home training verzorgd. Het lab is geschikt gemaakt om binnen de anderhalvemetersamenleving veilig te kunnen werken. Onze labmanagers zijn aanwezig om op gepaste afstand begeleiding te geven. Het MaakMeeLab is op inschrijving geopend: dinsdag t/m vrijdag tussen 14.00-17.00 uur.

Het tentoonstellings- en eventsprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door: